1

Hur sköttes begravningen?

Om ingen var beredd att arrangera en begravning sköttes detta av de lokala myndigheterna. En privat ceremoni kan finansieras om det finns tillräckliga medel i dödsboet.

2

Vad händer med den bortgångnes personliga ägodelar?

I de flesta fall likvideras den bortgångnes personliga ägodelar så att en rättvis och lagenlig delning av dödsboet kan göras. I vissa fall kan du och andra förmånstagare ha möjlighet att köpa specifika objekt, såsom smycken, till marknadspris eller få objekt som inte har något ekonomiskt värde. Om du skulle vilja ha något särskilt från den bortgångnes dödsbo är det bra om du informerar oss så snart som möjligt, innan några tillgångar säljs.

3

Vem har rätt till dödsboet efter en person som har avlidit utan att efterlämna ett testamente?

Den lagstiftning som reglerar avsaknad av testamenten i det land där den avlidne var bosatt avgör vem dödsboet ska tillfalla. Reglerna skiljer sig åt i alla länder – och är även olika i USA:s olika delstater. Av den anledningen är det bäst att du vänder dig till den ärendeansvarige som hanterar ditt aktuella ärende för att få ett definitivt svar.

4

Räknas ingifta släktingar som närmaste anhöriga?

Med några få undantag är det enbart blodssläktingar som räknas som närmaste anhöriga. Undantagen inkluderar den avlidnes maka/make, adopterade barn och eventuellt även barn utom äktenskapet.

5

Hur söker ni efter närmaste anhöriga?

Vi använder oss av flera olika metoder för att spåra upp människor. Fraser & Fraser har tillgång till röstlängder, födelse-, vigsel- och dödsattester. Vidare har vi egna omfattande databaser, historiska böcker på kontoret och ett stort antal andra källor. Sammanlagt besitter vår personal 350 års erfarenhet, och detta leder oss i rätt riktning.

6

Jag har många kusiner och tror att jag har rätt till en andel av dödsboet; måste jag dela det med dem?

Svaret är ja om kusinerna har samma rättigheter som du. Det kan dock hända att kusinerna är kusiner via en annan gren av din familj och att de inte är släkt med den avlidne. I sådant fall har de ingen rätt till dödsboet.

7

Vad menar ni med ”två grenar av familjen”?

I fall då efterforskningarna måste göras ända tillbaka till den avlidnes far- och morföräldrar blir två familjer inblandade: för det första den avlidnes mormor och morfar, samt den avlidnes mammas syskon, och för det andra den avlidnes farmor och farfar, samt den avlidnes pappas syskon. Alla mor- och farbröder samt mostrar och fastrar har rätt till en andel av dödsboet.

8

Kan ni ge mig namn och adress till andra familjemedlemmar i min släkt?

I Storbritannien gäller lagstiftningen om dataskydd under Data Protection Act från 1998, som stadgar att personer och företag inte får sprida någon personlig information. Fraser & Fraser tar detta på största allvar och har därmed registrerats hos registratorn för det brittiska dataskyddet. Vi vidarebefordrar dock gärna din kontaktinformation till andra familjemedlemmar, om du så begär.

9

Varför räknas en av mina släktingars barn som arvingar, fastän mina inte gör det?

Dina syskonbarn kommer att få motta en del av arvet eftersom de är ättlingar (barn) till en arvinge som har gått bort. Eftersom du fortfarande är i livet går ditt anspråk före dina barns anspråk. Med andra ord kommer du att få motta den andel som skulle ha tillfallit dina barn om du redan hade gått bort. När du har mottagit din andel kan du välja att behålla den själv eller lämna den vidare.

10

Utdelas någon ränta till dödsboet?

Ränta utdelas för de tillgångar som finns i dödsboet och räntan fortsätter att tillhöra dödsboet. Egendom och lösöre från dödsboet värderas vid den tidpunkt de avyttras (säljes).

11

Jag är inte släkt med den avlidne, men hjälpte honom eller henne under senare år genom att gå och handla, springa ärenden och se efter honom/henne rent allmänt. Kan jag få ersättning för detta?

Administratören har mycket liten möjlighet att göra godtyckliga utbetalningar till en person och skulle kräva bevis som styrker de kostnader som var relaterade till hjälpen. Administratören behöver vanligtvis även få samtycke från samtliga förmånstagare för att kunna göra en sådan utbetalning.

12

Någon annan har kontaktat mig och meddelat att jag kan ha rätt till ett dödsbo samt föreslagit att jag ska skriva ett avtal med honom/henne. Har ni eller någon annan anlitat honom/henne?

Nej. Många företag arbetar med spekulationer och det kan hända att du har kontaktats av fler än ett företag. Alla våra medarbetare har visitkort och skrivmateriel från Fraser & Fraser. Vi tror oss inneha den bästa positionen för att representera dina intressen, tack vare vår höga grad av professionalism och våra omfattande erfarenheter. Vi är mycket stolta över det arbete vi utför, och våra kunder är nöjda med den service vi erbjuder. Vi skulle inte rekommendera dig att skriva under ett avtal med andra företag – även om du givetvis är fri att göra det. Om ett annat företag kontaktar dig får du gärna meddela oss så att vi kan diskutera eventuella skillnader med dig och hjälpa dig att fatta ett välinformerat beslut.

13

Får administratören mer pengar än jag?

Administratörer får endast de pengar de har rätt till i enlighet med de fördelningsregler som styrs av lagstiftningen som reglerar avsaknad av testamenten. Inga extra pengar utbetalas för rollen som administratör. Administratören kan dock begära ersättning för rimliga kostnader som har uppkommit under administrationen av dödsboet.

14

Hur lång tid kommer processen att ta?

Det är mycket svårt att ange exakt hur lång tid det kommer att ta för att slutföra processen. I normala fall tar det minst 18 månader från det att vi inleder våra efterforskningar.

15

Vad är en ansvarsförsäkring mot saknade förmånstagare, och vad medför det för kostnader?

En ansvarsförsäkring mot saknade förmånstagare (”Missing Beneficiary Indemnity Policy”) är ett särskilt försäkringsbrev som tas ut för att täcka möjligheten att det kan finnas fler arvingar eller personer med anspråk av en högre grad till dödsboet, som framkommer i ett senare skede. Försäkringen skyddar administratören och arvingarna från ekonomiska förluster som skulle kunna uppstå under sådana förhållanden. Eftersom det är vida känt att vårt arbete håller hög kvalitet har vi möjlighet att teckna en sådan försäkring till en låg kostnad för varje enskilt fall. Du kan vara trygg i vetskapen att vi aldrig har behövt göra några anspråk på denna försäkring.

16

Kan jag få ett släktträd då ni är klara med arbetet?

På begäran kan vi erbjuda ett översiktligt släktträd till arvingarna och kan erbjuda fler träd då arbetet har slutförts. Observera dock att de släktträd vi skickar ut är sammandrag av de som vi använde för att spåra arvingar i ditt fall. De är avsedda för efterforskningar, är inte särskilt dekorativa och är för stora för att vara värda att rama in. I syfte att följa dataskyddslagstiftningen kan det även hända att vi tvingas radera information från släktträden innan vi skickar ut dem. Trots detta tycker vissa arvingar att det är fascinerande att se släktträden, och vi skickar gärna en kopia till dig – som i de flesta fall är kostnadsfri.

17

Kan jag besöka er för att diskutera förslaget?

Fraser och Fraser välkomnar alla som vill att boka in ett möte och besöka vårt London-kontor för att diskutera ett specifikt fall. Ring din ärendeansvarige om du vill boka in ett möte. Ibland kan vi ordna så att den ärendeansvarige gör hembesök hos kunder som inte är bofasta i Storbritannien; vänd dig direkt till din ärendeansvarige om du skulle vilja ha ett sådant besök.