1

Administrerande advokater

Det är dessa advokater som administratören ger i uppdrag att sköta dödsboet.

2

Administrera ett dödsbo

En process som innebär att hantera alla tillgångar, skulder och skatter som rör dödsboet samt att fördela tillgodohavandet mellan förmånstagarna. (Se sidan om juridiska processer.)

3

Administratör

En person som utses av en arvsdomstol. Administratören ska sköta delningen av dödsboet efter någon som har avlidit utan att efterlämna ett testamente eller ett dödsbo efter någon som i sitt testamente inte namnger en person som ska sköta denna syssla.

4

Dödsbo

Allt som den avlidne ägde samt alla skulder och skatter som den avlidne var skyldig att betala.

5

Testamentsexekutor

Den person som namnges i ett testamente och där utses till att sköta tillgångarna (egendom, förmögenhet, tillhörigheter etc.) efter någon som har avlidit. Testamentsexekutorn ska samla in och handha egendomen, betala skulder och skatter och sedan fördela återstoden enligt instruktionerna i testamentet. Exekutorn tar också hand om eventuella förhandlingar i en arvsdomstol (vid behov med stöd av en advokat) och sköter vardagliga sysslor som att säga upp kontrakt och kreditkort samt meddela personer och organisationer om dödsfallet.

6

Vad är släktforskning?

Släktforskning är familjhistoria. Den information som arbetet ger presenteras enklast med hjälp av ett släktträd. Släktforskning används för att visa olika släktrelationer och i vårt fall även för att styrka våra kunders rättigheter att ärva en avliden person.

7

Släktforskningens historia

Efter andra världskriget har släktforskning blivit en allt mer populär hobby. Numera har många familjer spårat sitt släktträd tillbaka till sina förfäder i rakt nedstigande led. Skillnaden mellan någon som sysslar med släktforskning som hobby och någon arbetar med ämnet professionellt är att professionella släktforskare också måste följa många olika lagar och krav samt att de är skyldiga att inte utelämna något. Professionella släktforskare har även tillgång till register som inte är öppna för allmänheten.

8

Bevilja

Att förklara ett testamente som lagligt eller bevilja ett meddelande om administrering.

9

Otestamenterad

Då en person går bort utan att efterlämna ett giltigt testamente.

10

Närmaste anhörig

De närmaste släktingarna till en avliden person (enligt lagens definition).

11

Arvsdomstol

Detta kallas för ”Probate Court” på engelska och betecknar en specialdomstol (eller en avdelning i en högsta domstol) som tar upp fall som rör fördelningen av avlidna personers dödsbon.

12

Forskare i arvsärenden (arvsforskare)

Heltidsarbetande, professionella forskare som arbetar med att spåra upp människor och skapa omfångsrika släktträd. De finner samband mellan människor som inte länkas samman av några uppenbara eller okomplicerade relationer. På så vis kan man finna arvingar till arv som annars skulle ha tillfallit staten. (Se även: Arvsefterforskning.)

13

Relationer

Här följer en snabbguide med information om vissa av de begrepp som används till att beskriva släktrelationer.

14

Kusiner

Detta är kanske den relation utom kärnfamiljen som är lättast att förstå. Kusiner har samma mor- eller farföräldrar, vilket innebär att dina kusiner är barn till dina mor- eller farbröder samt fastrar och mostrar.

15

Sysslingar

Sysslingar har samma gammelmorföräldrar eller gammelfarföräldrar, men inte samma mor- eller farföräldrar.

16

Bryllingar

En brylling är en person vars far eller mor är syssling till en annan persons far eller mor.

17

Kusinbarn

Ett kusinbarn är en kusin från en annan generation. Din fars kusin är därmed även din kusin, men kallas ”kusinbarn” eftersom han eller hon kommer från en äldre generation än du.

18

Testamente

Ett dokument där du anger vad som ska ske med dina tillgångar då du avlider. I ett testamente ska även en ”testamentsexekutor” namnges.