Å DØ UTEN TESTAMENTE: HVA ER ARVEETTERFORSKNING?

 

Vid arvsefterforskning söker man efter arvingar och arbetar med att bevisa deras rätt till arv.

Fraser och Fraser engageras i komplicerade fall, då det är oklart vem som bör ärva dödsboet efter någon som har avlidit. En stor del av vårt arbete utförs internationellt, i de fall då den avlidne varit bosatt i ett annat land än de aktuella arvingarna.

Vad som händer med tillgångarna efter en avliden beror på om den bortgångne har efterlämnat ett testamente eller ej.

Med testamente

Om den bortgångne efterlämnar ett testamente där det anges hur han eller hon önskar dela upp sina tillgångar mellan släkt och vänner (arvingarna), och om dessa personer är kända, så är allt relativt enkelt. I Storbritannien och USA namnges vanligtvis en testamentsexekutor i testamentet, som har ansvar för att utföra de önskningar som uppges i detsamma. En ansökan måste ställas till en arvsdomstol; i England och Wales är detta antingen Principal Registry (det primära registreringskontoret) eller District Probate Registry (kommunens registreringskontor för testamentsbevakning) i familjeavdelningen i High Court of Justice (högsta domstolen). I USA skulle det vara en Probate Court (arvsdomstol) eller Surrogate Court (skiftesdomstol). Domstolen granskar testamentet och förvissar sig om att de krav som lagen ställer har uppfyllts. Därefter beviljas vanligen ett bevakningsbevis, vilket innebär att domstolen godkänner testamentets giltighet och exekutorns anspråk.

Utan testamente (avlida otestamenterad)

Om inget testamente har skrivits sägs personen avlida ”otestamenterad”. Efter det att alla skulder, skatter och avgifter har betalats kommer då den bortgångnes tillgångar att delas upp mellan de närmaste anhöriga i fasta andelar enligt lagstiftningen som reglerar avsaknad av testamente – med förbehåll för vissa lagstadgade villkor.

I stället för att förklara testamentet lagligt kommer domstolen då att bevilja ”Letters of Administration” (meddelande om administrering) där administratören utses till personligt ombud för den avlidne och dödsboet. Administratörens roll är att ge de administrerande advokaterna (för dödsbon i Storbritannien och Nordirland) eller det juridiska ombudet (för amerikanska dödsbon) befogenhet att realisera tillgångarna i dödsboet (dvs. avyttra de olika tillgångarna i syfte att enbart behöva hantera pengar) och sedan klara av eventuella skyldigheter (skulder, skatter och kostnader). Därefter kommer de att förbereda dödsboets räkenskaper och redovisa det tillgodohavande som finns tillgängligt för arvingarna, innan de till sist ser till så att alla de som har rätt till en andel av dödsboet får sin del.

Svårigheter som medför att arvsefterforskare behövs

I ovanstående exempel kan svårigheter uppstå i de fall då man inte lyckas finna några arvingar eller anspråkare under de inledande efterforskningarna. Detta kan ske av många olika orsaker. Människor kan har tappat kontakten med sina släktingar efter att de har emigrerat, flyttat till en annan del av landet, bråkat eller till följd av en rad andra anledningar. Under efterföljande generationer utvidgas ofta detta avstånd och blir till sist avsevärt.

I de fall då personer avlider utan att efterlämna testamente är det vanligt att den bortgångne är den siste medlemmen i en särskild gren av en familj, de enda släktingar som är i livet är mycket avlägsna och den senaste kontakt som kan spåras togs för många år sedan, kanske till och med under ett annat århundrade.
Det är här vi kommer in i bilden: vår uppgift som arvsefterforskare är att spåra upp människor som har rätt till en andel i ett ”dödsbo” (de tillgångar som en avliden efterlämnar). Om dessa personer nämns i ett testamente men har försvunnit arbetar vi med att ta reda på var de befinner sig. Om det inte finns något testamente forskar vi i familjens historia i syfte att ta reda på vilka som verkligen är de närmaste anhöriga och var de befinner sig. Därefter tar vi fram bevis för deras rättigheter till arv, som kommer att styrka deras anspråk.

Med andra ord kan vi samtidigt hjälpa andra berörda parter, såsom testamentsexekutorn, administratören, det aktuella juridiska ombudet, förtroendemän, banker och försäkringsbolag samt den aktuella arvsdomstolen – samtidigt med arvingarna.