Ta sekcja naszej strony internetowej zawiera informacje o tym, jak firma Fraser i Fraser jest prawnie uregulowana, jak złożyć skargę oraz inne ważne kwestie i regulacje prawne.

Zasady i warunki

Aby zapoznać się z pełnymi warunkami, kliknij tutaj.

Numer VAT: GB 232 1249 05.

Działania regulowane przez FCA (organ finansowy)

Fraser i Fraser jest regulowana przez Financial Conduct Authority w odniesieniu do działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego. Gwarantuje to, że rozumiemy i przestrzegamy wymogów regulacyjnych dotyczących prowadzonej przez nas działalności oraz że nasza praca jest wykonywana zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem: 472919.

Brytyjska Izba Adwokacka (Solicitors Regulation Authority)

Nie podlegamy regulacjom prawnym Brytyjskiej Izby Adwokackiej.

Ochrona Danych Osobowych

Jesteśmy zarejestrowani w Biurze Komisarza ds. Informacji i jesteśmy w rejestrze ochrony danych pod numerem Z6407527 . Nie przetwarzamy ani nie sprzedajemy żadnych posiadanych informacji, z wyjątkiem celu, dla którego informacje te zostały uzyskane.

Rozporządzenie Stowarzyszenia Profesjonalnych Genealogów

Neil Fraser (nr 3410), Andrew Fraser (nr 7177) i Charles Fraser (nr 3725) są członkami Stowarzyszenia Profesjonalnych Genealogów, którego każdy członek podpisuje kodeks etyki zawodowej. Stowarzyszenie nie jest organem korporacyjnym, ale jest uznanym na całym świecie stowarzyszeniem osób pracujących zawodowo w dziedzinie badań spadkowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Fraser i Fraser nie są regulowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom wysokiego standardu usług. Jeśli jesteś niezadowolony z jakości naszej pracy, wszelkich usług, które świadczymy lub chciałbyś złożyć skargę, postaramy się odpowiedzieć tak szybko i skutecznie, jak tylko jest to możliwe.

Jeżeli chciałbyś złożyć skargę na jakość naszej pracy, wyślij papierową kopię skargi na adres:

The Complaints Partner
Fraser and Fraser
39 Hatton Garden
London
EC1N 8EH

Nie zostaniesz obciążony opłatą za rozpatrzenie Twojej skargi. Prosimy jednak zauważyć, że jeśli wystawiliśmy rachunek za pracę wykonaną w tej sprawie, a całość lub część rachunku nie została zapłacona, możemy być uprawnieni do naliczenia odsetek od kwoty pozostałej do spłaty.

Twoja skarga zostanie rozpatrzona w następujący sposób:

  • Po wpłynięciu skargi zostanie ona przekazana bezpośrednio Partnerowi firmy wraz ze wszystkimi stosownymi i niezbędnymi aktami sprawy. Partner potwierdziodbiór skargi w terminie
    siedmiu dni od dnia jej otrzymania.
  • Partner zbada sprawę, zidentyfikuje przyczynę wniesienia skargi i przekażeosobie skarżącej wyniki dochodzenia, w terminie 21 dni roboczych od jej rozpatrzenia.
  • Skargi mogą być składane do FCA w związku z działalnością pośrednictwa ubezpieczeniowego, ale ponieważ jest to niewielki element naszej pracy, można w pierwszej kolejności skierować je do partnerów.
  • Jeśli skarga dotyczy członka personelu, który jest nieobecny w okresie dochodzenia, Partner poinformuje skarżącego, że będzie w stanie odpowiedzieć na reklamację w ciągu 15 dni roboczych od powrotu pracownika (pracowników), oraz podać skarżącemu przewidywaną datę powrotu pracownika.
  • Rejestr wszystkich skarg będzie przechowywany, a wszelkie działania naprawcze i zapobiegawcze opisane, a następnie dodane do dziennika. W przypadku gdy kwestia stanowiąca podstawę skargi jest poza kontrolą firmy, nie będzie ona uważana za reklamację.
  • Jeśli skarga dotyczy członka personelu, który jest członkiem Stowarzyszenia Badaczy Spadkowych (APR), lub ogólnego postępowania firmy i nie jesteś usatysfakcjonowany odpowiedzią z naszej strony, możesz złożyć dodatkową skargę do odpowiedniego organu APR, które samodzielnie rozstrzygnie problem. Należy zauważyć, że najpierw należy złożyć skargę do Fraser i Fraser, a dopiero w dalszej kolejności do APR.
    www.a-p-r.org/complaints-procedure