Erfrechtelijk onderzoek is gericht op het vinden van erfgenamen en het aantonen van hun aanspraak op een (gedeelte van een) nalatenschap.

Fraser en Fraser wordt ingeschakeld bij ingewikkelde gevallen, waar het niet duidelijk is wie recht heeft op de erfenis van een overledene. Een groot deel van ons werk heeft een internationale dimensie, bijvoorbeeld wanneer de erflater in een ander land woonde dan het land waar de erfgenaam of erfgenamen nu woonachtig zijn.

Wat er onder Engels recht gebeurt met de eigendommen van iemand die overlijdt, is afhankelijk van de vraag of die persoon een testament heeft gemaakt.

Met testament

Als er een testament is, waarin staat opgetekend hoe de overledene (de erflater) de eigendommen wilde verdelen tussen familie en vrienden (de erfgenamen), en deze personen zijn allemaal bekend, dan is het relatief eenvoudig. In Groot-Brittannië en de VS wordt er in een testament meestal een executeur aangewezen, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de wensen in het testament. Er wordt een verzoek ingediend bij een hof voor erfrecht om het testament ‘goed te keuren’. In Engeland en Wales is dit de ‘Principal Registry’ of de ‘District Probate Registry of the Family Division of the High Court of Justice’. In de VS is dat een ‘Probate Court’ of ‘Surrogate Court’. Dit hof bestudeert het testament en bepaalt of aan de wettelijke vereisten is voldaan. Vervolgens verleent het hof goedkeuring van het testament, wat wil zeggen dat het hof het testament geldig verklaart en de executeur bekrachtigt.

Zonder testament (intestaat)

Als er geen testament is opgemaakt, wordt onder Brits recht gezegd dat die persoon ‘intestaat’ is overleden. De eigendommen van die persoon worden dan verdeeld onder de familieleden in gedeeltes die zijn vastgelegd in de Britse wet op erfrecht zonder testament. Dit is onderhevig aan bepaalde statutaire bepalingen en vindt plaats na afbetaling van schulden, belastingen en verplichtingen.

In dit geval wordt er geen goedkeuring van het testament verleend, maar een ‘volmacht tot beheer van nalatenschap’ afgegeven, waarbij een beheerder wordt aangewezen als persoonlijk vertegenwoordiger van de erflater en de nalatenschap. Zijn/haar rol is het machtigen van de beherend advocaten (in GB) of de advocaat (in de VS) om de eigendommen te realiseren, d.w.z. de goederen te verkopen zodat er exclusief in geldbedragen kan worden gewerkt, en vervolgens verplichtingen te betalen zoals schulden, belastingen en kosten. Daarna maken zij de balans op waarin wordt vermeld welk bedrag overblijft voor erfgenamen. Vervolgens zorgen zij ervoor dat iedereen die recht heeft op een gedeelte van de erfenis, dat gedeelte ook ontvangt.

Problemen waarbij de hulp van erfrechtelijke onderzoekers nodig is

In beide gevallen kunnen er problemen optreden wanneer de erfgenamen of mogelijke erfgenamen niet direct gevonden kunnen worden. Er zijn allerlei redenen waarom dit voorkomt. Soms verliezen mensen contact met hun familie wanneer zij emigreren, naar een ander deel van het land verhuizen, vanwege een ruzie of om andere redenen. Over de generaties kan deze kloof soms heel groot worden.

In het geval van overlijden zonder testament komt het vaak voor dat de overledene het laatst overgebleven lid is van een bepaalde familietak. Als er nog ergens levende familieleden zijn, dan zijn dat vaak heel verre verwanten. De band met deze personen gaat soms vele jaren terug, soms tot in een vorige eeuw.

En op dat moment komen wij in actie: ons werk als erfrechtelijk onderzoekers bestaat uit het opsporen van mensen die recht hebben op een gedeelte van een nalatenschap. Als er een testament is waarin zij worden genoemd, maar niemand weet waar zij zijn, dan proberen wij hen te vinden. Als er geen testament is, duiken wij de familiegeschiedenis in om te proberen uit te vinden wie er nu precies de naaste verwanten zijn, en waar zij wonen. Vervolgens produceren wij bewijsstukken die aantonen dat zij recht hebben op (een gedeelte van) de nalatenschap.

Dat betekent dat wij assistentie kunnen bieden aan verschillende geïnteresseerde partijen, zoals de executeur van een testament, de beheerder, de advocaat, trustees, de bank, verzekeringmaatschappijen, het hof voor erfrecht zelf en natuurlijk de erfgenaam of erfgenamen.