1

Hvad skete der med begravelsen?

Hvis ingen vil arrangere begravelsen, ordnes dette af de lokale myndigheder. Der kan betales for en privat begravelse, såfremt der er tilstrækkelige midler i dødsboet.

2

Hvad sker der med afdødes personlige ejendele?

I de fleste tilfælde bliver afdødes personlige ejendele realiseret for at gøre det muligt at foretage en ligelig og retmæssig deling af boet. I nogle tilfælde er der måske mulighed for, at du og andre arvinger kan købe bestemte ting, f.eks. smykker, til markedspris, eller, hvis tingen ingen værdi har, at du får den. Hvis der er noget i afdødes bo, du gerne vil have, er det bedst at underrette os hurtigst muligt, før aktiverne bliver solgt.

3

Hvem er berettiget til at arve efter en person, som ikke har efterladt sig et gyldigt testamente?

Loven om intestatarv i det land, hvor afdøde var bosat, bestemmer, hvem der er berettiget. Dette er forskelligt fra land til land – og i USA er det endda forskelligt fra stat til stat. Det er bedst at tale med sagsbehandleren, som har med sagen at gøre, for at få et korrekt svar.

4

Betragtes besvogrede slægtninge som nære slægtninge?

Det er med få undtagelser kun kødelige slægtninge, der klassificeres som nære slægtninge. Undtagelserne hertil er afdødes ægtefælle, adopterede børn, og kan omfatte børn født uden for ægteskab.

5

Hvordan søger man efter nære slægtninge?

Vi benytter mange forskellige metoder til at opspore mennesker. Fraser & Fraser har adgang til valglister, fødsels-, vielses- og dødsattester, vores egne omfattende databaser, interne historiske værker samt en række andre kilder. Vores medarbejdere har en samlet erfaring på over 350 år, og det leder os i den rigtige retning.

6

Jeg har mange fætre og kusiner og tror, jeg er berettiget til dødsboet; skal jeg dele det med dem?

Hvis fætrene og kusinerne er berettiget på samme måde som dig, er svaret ja. Det kan være, dine fætre og kusiner er fra en anden del af familien, og at de ikke er beslægtede med afdøde, og i så fald er de ikke arveberettigede.

7

Hvad mener I med "to sider af familien"?

I tilfælde, hvor forskningen skal føres tilbage til afdødes forældre, er der to forskellige familier involveret: For det første er der afdødes mors og hendes søskendes forældre; for det andet er der afdødes fars og hans søskendes forældre. Hver onkel og tante er berettiget til en del af dødsboet.

8

Kan I give mig navn og adresse på andre i min familie?

I Storbritannien er det i henhold til registerlovgivningen (Data Protection Act) af 1998 et lovmæssigt krav, at personer og selskaber ikke må afsløre personlige oplysninger. Fraser & Fraser tager dette meget alvorligt og er således registreret i det britiske registertilsyn. Vi er imidlertid meget gerne behjælpelige med at videregive dine oplysninger til andre medlemmer af familien, hvis du beder os om det.

9

Hvorfor er en af mine slægtninges børn arvinger, men mine er ikke?

Dine niecer eller nevøer modtager en del af arven, fordi de er livsarvinger (børn) efter en arving, som er død. Du er stadig i live, så dit krav går forud for dine børns krav. Du modtager således den andel, der ville være tilfaldet dine børn, hvis du allerede var død. Når du har modtaget din andel, kan du beholde den eller videregive den til andre, som du ønsker.

10

Er der en forældelsesfrist for at anmelde en fordring?

I Storbritannien er der en forældelsesfrist på 12 år, før den første fordring skal anmeldes, men fordringer, der anmeldes inden 30 år, vil blive behandlet efter rettens skøn. Når en fordring først er anmeldt og godkendt, er der ingen forældelsesfrister, der skal overholdes. Andre lande har andre tidsmæssige begrænsninger; bed venligst din sagsbehandler om yderligere oplysninger.

11

Optjener dødsboet renter?

Pengene i dødsboet bærer renter, og disse vil fortsætte med at tilhøre boet. Ejendomme og kulturgenstande i dødsboet vurderes på det tidspunkt, hvor de bliver realiseret (solgt).

12

Jeg er ikke beslægtet med afdøde, men i de senere år hjalp jeg vedkommende med at foretage indkøb, løbe ærinder og generelt tage mig af vedkommende. Kan jeg få betaling for det?

Bobestyreren har meget begrænsede beføjelser til at foretage skønsmæssige udbetalinger til en person og ville skulle have dokumentation for omkostninger forbundet med den ydede bistand. Bobestyreren vil normalt skulle have alle arvingers samtykke.

13

Bliver staten involveret, hvis der er kødelige slægtninge, men disse ikke ønsker at have noget med dødsboet at gøre?

I Storbritannien gælder følgende: nej, staten kan kun gøre noget, hvis der ikke er nogen kendte arvinger til et bo. Så snart der findes arvinger, og en fordring er blevet godkendt, kan staten ikke længere handle på vegne af eller kontrollere boet. For så vidt angår udenlandske klienter til dødsboer i Storbritannien vil vi sørge for en fuldmagt, så vores klienter ikke selv behøver at have noget med boet at gøre.

For så vidt angår dødsboer i USA engagerer vi en advokat til at varetage arvingernes interesser, hvilket også betyder, at vores klienter ikke selv behøver at have noget med det at gøre.

14

En anden person har henvendt sig til mig og sagt, at jeg måske er arveberettiget til et dødsbo, og foreslog at jeg indgik en kontrakt med ham/hende. Har I eller andre ansat vedkommende?

Nej. Mange firmaer arbejder spekulationsmæssigt, og du er måske blevet kontaktet af mere end et firma. Alle vores medarbejdere har visitkort og brevpapir med Fraser & Frasers logo. Vi mener, vi er de mest velegnede til at varetage dine interesser på grund af vores store professionalisme og erfaring. Vi arbejder med stor professionel stolthed, og vores klienter er glade for den service, vi yder. Vi kan ikke anbefale, at du indgår kontrakt med andre firmaer – men det står dig selvfølgelig frit for at gøre det. Hvis du modtager andre henvendelser, vil vi meget gerne vide det, så vi kan drøfte eventuelle forskelle med dig, således at du kan træffe den bedste beslutning.

15

Jeg vil gerne vide noget mere om bobestyreren

Dette emne er grundigt beskrevet på siden bobestyrerens rolle.

16

Får bobestyreren flere penge end jeg?

Bobestyreren modtager kun de penge, vedkommende er berettiget til i henhold til de skifteregler, der er underlagt lovgivningen om intestatarv, og derudover ingen penge for at være bobestyrer. Bobestyreren kan kræve godtgørelse af rimelige udgifter, vedkommende har erholdt i forbindelse med at bestyre boet

17

Hvor lang tid tager hele forløbet?

Det er meget svært at sige præcist, hvor længe det tager, før dette forløb er tilendebragt. Generelt vil det tage mindst 18 måneder fra det tidspunkt, vi påbegynder vores forskning.

18

Hvad er en forsikring mod, at der dukker andre forsvundne arvinger op, og hvad koster den?

En forsikring mod, at der dukker andre forsvundne arvinger op, er en specialforsikring, der tegnes som forsikring mod muligheden for, at der på et senere tidspunkt dukker flere arvinger eller personer op, som har en højere rangerende fordring på dødsboet. Forsikringen dækker bobestyreren og arvingerne mod eventuelle økonomisk tab, der kunne opstå under sådanne omstændigheder. Da kvaliteten af vores arbejde er velkendt, kan vi i alle sager erhverve denne forsikring til en lav pris. Vi kan berolige dig med, at vi aldrig har indgivet skadesanmeldelser i henhold til denne forsikring.

19

Kan jeg få et stamtræ, når I er færdige med jeres arbejde?

Vi stiller skematiske stamtræer til rådighed for arvingerne, hvis de anmoder om det, og stamtræer kan erhverves efterfølgende, når arbejdet er afsluttet. Bemærk venligst, at de stamtræer, vi sender ud, er skematiske kopier af dem, vi brugte til at opspore arvingerne i din sag. De var beregnet til forskning, er ikke særlig dekorative, og de er for store til, at de er værd at indramme. For at overholde registerlovgivningen kan vi være nødt til at fjerne nogle oplysninger på dem, før vi sender dem ud. Der er imidlertid nogle arvinger, som finder dem meget interessante, og vi vil med glæde sende Dem en kopi – dette vil normalt være gratis.

20

Kan jeg besøge jer og drøfte forslaget?

Fraser og Fraser tager gerne imod alle efter aftale på vores kontor i London for at drøfte den aktuelle sag. Ring venligst til din sagsbehandler for at aftale et møde. For så vidt angår klienter uden for Storbritannien kan vi nogle gange arrangere, at din sagsbehandler aflægger besøg hos dig; du bedes i givet fald spørge vedkommende om dette.